ELÉRHETŐSÉG

Sksz-Ingatlan Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft.

Székhely: 1108 Budapest, Gyömrői út 140.

Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 1341 

Telefon: +36 70/620-8949 

Email: info@sksz.hu 

Web: www.sksz.hu
ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az sksz.hu-t az SKSZ-INGATLAN Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. üzemelteti. Az SKSZ-INGATLAN Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit és felhasználóit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeikről.

 
Amikor az sksz.hu szolgáltatásait használja, az adatkezelőre bíz bizonyos személyes adatokat.

 
Az adatkezelő Társaság az SKSZ-INGATLAN Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft.

 
A kezelt adatok köre

 
A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, illetve annak az oldalnak a neve, ahonnan a felhasználó érkezett. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja. Az sksz.hu látogatók számítógépére cookie-t küld. A cookie többek között a felhasználóknak történő automatikus üzenetek megjelenítése miatt szükséges. A cookie-kat kereskedelmi célra a SKSZ-INGATLAN Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. nem használja.

 
Bárki látogathatja a honlapot anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia.

 
A megkeresések esetén a felhasználó nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét az SKSZ-INGATLAN Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. kizárólag kapcsolattartási célra használja. Az SKSZ-INGATLAN Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. a személyes adatokat nem teszi hozzáférhetővé a honlap más látogatói számára.

 
Az adatkezelés jogalapja

 
A honlap használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik. A 2. pontban megjelölt személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

 
Az adatkezelés céljai

Weboldal látogatói adatok - A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik.

 
Az adatkezelés időtartama

 
A session ID-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó a saját cookie-ját bármikor törölheti. A cookie-k automatikusan törlődnek a böngésző beállításától függően.

 
Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

 
A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.

 

A törvényben előírt, kötelező adattovábbítások esetén az SKSZ-INGATLAN Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft.  az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, és szükség esetén kikéri az adatvédelmi hatóság véleményét.

 
A felhasználó bármikor jogosult módosítani a megadott adatokat.

 
Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai

 
Hozzáférés

 
Személyes adataik kezeléséről minden érintett tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Mindezeket a jogait csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait jelentse be az SKSZ-INGATLAN Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. valamely elérhetőségén (1108 Budapest, Gyömrői út 140., info@sksz.hu). Készüljön fel rá, hogy jogainak gyakorlásához szükség lesz személyazonosságának igazolására.

 
Helyesbítés és törlés

 
Az érintettek írásban kérhetik a személyes adataik (vagy azok egy részének) módosítását és törlését. Ezen kérésekre az adatkezelő a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb három héten belül visszajelzést küld. Törlés abban az esetben lehetséges, ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Az e-mailen kért adattörlésre a kifogás megérkezésétől legkésőbb a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb három héten belül válaszol az adatkezelő. Augusztus 1-20 között, valamint december 24. és január 2. között ez az időszak 1 hét.

 
Tiltakozás

 
A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelő levelezési címén (1108 Budapest, Gyömrői út 140., illetve az info@sksz.hu e-mail címén.

 
Adatok hordozhatósága

 
Az érintettek írásban kérhetik az általuk az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok rendelkezésre bocsátását, széles körben használt, géppel olvasható formátumban.

Az adatkezelő a kérést követően ezt 30 napon belül az érintett számára rendelkezésre bocsátja.

 
Adatbiztonsági intézkedések

 
Az SKSZ-INGATLAN Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén találhatók meg.

 
Az SKSZ-INGATLAN Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:


       - csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető; 

            - hitelessége és hitelesítése biztosított;

            - változatlansága igazolható;

            - a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

 
Az SKSZ-INGATLAN Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 
Az SKSZ-INGATLAN Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 
Tájékoztatjuk ugyanakkor az érintetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az SKSZ-INGATLAN Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.

 
Ha egy esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidens az SKSZ-INGATLAN Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft.  rendszerén belül valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 
Jogérvényesítési lehetőségek

 
Kérjük a felhasználókat, hogy ha úgy érzi, hogy az SKSZ-INGATLAN Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges sérelmet orvosolhassuk. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik az adatvédelmi hatóság segítségét is. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes jogszabályi rendelkezéseket az Euórpai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza.

 
A személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt az info@sksz.hu e-mail címre jutassa el.

 
Az SKSZ-INGATLAN Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. az Ön személyes adatát kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozat és a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozza fel. Amennyiben azonban Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban mégis panaszt szeretne tenni, vagy más módon elégedetlen azzal ahogyan az adatait kezeljük, jogában áll a felügyeleti hatóságnál panaszt tenni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.